KOORDYNATOR – RATOWNIK WODNY

SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko

KOORDYNATORRATOWNIK WODNY

(ref: rekrutacja KRW)

Wymagania niezbędne:

 1. Zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Ukończony kurs oraz posiadanie uprawnień do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
 4. Posiadanie aktualnych uprawnień Ratownika Wodnego lub wyższe;
 5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 6. Umiejętność obsługi komputera oraz powszechnych urządzeń elektronicznych;

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność podejmowania decyzji i wydawania poleceń, działania w sytuacjach stresogennych, zarządzania zespołem, pracy w zespole, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość, punktualność, dyspozycyjność, uczciwość.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 4. Kopie dodatkowych dokumentów, potwierdzeń posiadanych kwalifikacji i umiejętności, opinie, referencje

Sposób Składania Dokumentów:            

Osobiście lub pocztą na adres:

 • SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów, z dopiskiem „ref: rekrutacja KRW
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@kompleks-solpark.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać „ref: Koordynator Ratownik Wodny – DOT”

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solpark Kleszczów sp. z o.o. siedzibą w Kleszczowie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Ratownik Wodny. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”

Klauzula Informacyjna:

 • W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Solpark Kleszczów sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy iod@kompleks-solpark.pl